Образователен сайт на главния учител

 
Рейтинг: 3.00
(20)
Глог
Базова
Новини
Лични файлове
Публикации
Връзки
Видео
Фото Галерия
Календар
За контактиПубликации / Видове преразказ, изучавани и упражнявани в 6 клас

Видове преразказ, изучавани и упражнявани в 6 клас
30.06.11 15:10

Автор:Галя Янева
За всички, които се интересуват!

Видове преразказ, изучавани и упражнявани  в 6 клас

( Подробен, сбит, подборен и трансформиращ преразказ )

Галя  Янева

СОУ”Димитър Матевски”, гр. Пловдив

e-mail: galyayaneva@abv.bg

 

ПРЕРАЗКАЗЪТ КАТО ВИД „ХУДОЖЕСТВЕН” ТЕКСТ

Ако изхождаме от теорията, че всеки текст живее свой собствен живот, би било трудно да го поставим в каквито и да било граници - външно или вътрешно пространствени - или да предложим такива, в които да съществува. Текстът е ничия територия, той не се задържа нито сред уличния блясък, нито сред домашния уют. Текстът престава да бъде територия дори на собствения си автор, след като бъде създаден, защото оттук нататък той започва самостоятелния си път, пресичан винаги от нов читател. Авторът го притежава за кратко, докато го дари със своите мисли и идеи. Сетне творението му става притежание на читателя и с всеки нов прочит се ражда отново с нови багри, ненарисувани досега, пременен с нови лица, с нови значения и обогатен с нови смисли, неназовани още.

Същото се отнася и за преразказа. Преразказващият се потапя в думите, чете между редовете, за да намери най-верния смисъл, най-точния израз, но - за себе си. Неизбежно е да не го обогати с нещо от себе си или пък дори да „ограби” текста. Неизбежно е да не претопи творбата през собственото си разбиране, през собствената си душевност.  Преразказването е може би най-бавното и вдълбочено четене.

 В този смисъл за мен преразказващият е винаги и „съавтор”. И следователно на него е отредена същата участ като на автора - да притежава текста, но за кратко, докато не бъде на другиго.  Никога текстът няма да се задържи на едно място дълго, той винаги търси нови хоризонти, в които да се прероди, винаги търси нови територии, които да завземе и владее, които да обогати и те да обогатят него. И този кръговрат е вечен. Ето защо и всеки текст е вечен в преображенията си, в трансформациите си. Вечно обновяващото се не умира – такава е и съдбата на преразказа – като че ли вечен в годините, и в учебниците, за всички поколения.

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ВИДОВЕТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ,  ИЗУЧАВАНИ В 5 И 6 КЛАС

При изучаването и упражняването на видовете преразказ в 6 клас е нужно да се знае, че един вид текст води към друг вид текст , той води до нов и така до различните видове ученически текст, които, когато се овладеят в различните образователни степени, ученикът „излиза” от училище „подготвен за живота”. Видовете текст, изучавани в 6 клас, са: текст, създаден въз основа на друг текст – това са резюме и преразказ с техните разновидности, и текст съчинение – пак с различните видове съчинения.

            В случая конкретно се интересуваме от видовете преразказ, изучавани в 6 клас. Защо това предизвиква интерес? Отговорът е свързан със системата от ученически писмени упражнения , изучавани в предходните класове. От начална образователна степен учениците са се научили да пишат подробен преразказ. В пети клас се учат да пишат трансформиращ преразказ, а в шести клас трябва да могат да пишат сбит и подборен преразказ. Важно е за учениците да се научат да разказват накратко, да отсяват важните моменти от маловажните подробности. Те трябва да умеят да  преразказват и сбито не само уроците си, а и всякакви текстове, да разказват накратко книги и филми, както и случки от живота. Също така учениците трябва да се научат да отсяват съществената информация, да подбират важното, ключовото по смисъла на урочната статия и изобщо в научен текст. Това мобилизира наблюдателността и логиката на ученика. Понякога е трудно човек да формулира мислите си добре устно, а още по-трудно е да го направи писмено. Затова е необходимо учениците да се упражняват в писане на такива текстове, които изискват внимателно  слушане, добра памет и логично мислене , умение за подбор на важно и отделянето му от несъщественото, маловажното. Така, изучавайки различни видове преразказ в съответните класове, ученикът поставя основа, върху която надгражда знания, като разширява и усъвършенства параметрите на възможностите си за писмена изява. Младите хора трябва да ценят фактите и да умеят да боравят с тях.

            Тези съчинения са много важни за учениците. Те развиват речевите им умения и езиковата им култура, а освен това ги карат да се замислят над живота си, над света около себе си, над отношенията си с другите.

            В предходната статия направих паралел между подробен и трансформиращ преразказ, като посочих важността на вече ученото и познатото за научаването на новото – трансформиращия преразказ. Тук акцентът ще падне на това, което надгражда знанията за видовете преразказ като теория и практика, с научаването на новото – то е свързано със сбития и подборния преразказ, които също са от изключително важно значение при писането на преразказ на художесвен текст с поставена дидактическа задача, т.е. на т.нар. трансформиращ преразказ.

            СИСТЕМА ОТ ПОНЯТИЯ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ - 5 И 6 КЛАС, КОИТО В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СЕ УСВОЯВАТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ И СЕ ПРИЛАГАТ НА ПРАКТИКА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕРАЗКАЗИ      

А. Комуникативна структура на текста

В. Смислова структура на текста

В. Езикова структура на текста

 

Г. Езикът като код

 

 

 

 

 

Смислова част

 

 

 Граматическа и лексикална съчетаемост според граматическото и лексикалното значение

Предмет на общуването

Основен предмет в текста

Номинативна верига от думи и съчетания, означаващи един и същи предмет

Самостойни думи с граматически признаци на съществителни имена ( и наречия) във всички места за части на изречението(освен мястото на сказуемото и сказуемното определение) или значещи празни места

Тема на общуването

Тема на текста

Думи и съчетания от едно тематично поле

Назоваващи самостойни думи във всички места

Съществена информация за предмета по темата

Смислово ядро

Думи и съчетания, обединени в групи по значение

Назоваващи самостойни думи във всички места

Цялостност на текста

Цялостност на текста

Свързаност на текста

Лексикална и синтактична синонимия

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативната структура на текста е обвързана, както сочи и самото понятие комуникативна , с проблема за общуването в текста. Затова комуникативната структура е представена чрез понятията предмет на общуването, тема на текста и информация за предмета на общуването. Текстът се разглежда с оглед на неговата функция в речевото общуване – размяната на информация.

            Смисловата структура на текста в учебника за 6 клас се изяснява чрез понятието текстова ситуация.  Съотнасянето на комуникативното структура на текста със смисловата му структура позволява предметът, темата и информацията за предмета, в който и да е текст, да се конкретизират чрез текстовите ситуации, които формират смисъла на текста.

            С понятието текстова ситуация  се работи в шести клас, а по-късно продължава да се работи и в седми клас. В шести клас текстовата ситуация се разглежда преди всичко на равнище изречение, а по-късно в седми клас се представя до голяма степен като конструиращ елемент на текста. Дотук съдържанието на понятието текстова ситуация се извежда за учениците по следния начин:

ТЕКСТОВА СИТУАЦИЯ:

      Участник —————————————————————————— Събитие

                                                                                                                                    

     признаци на участника                                                    обстоятелства на събитието

 

            Понятието смислова част е основополагащо, защото чрез отделните смислови части се изгражда смисълът на текста ( блок Б. От общата схема). Чрез тях се конкретизира комуникативната структура  на един текст (блок А. от общата схема). Смисловите части предопределят и езиковата култура на текста ( блок В. На общата схема).

            По този начин може да се обобщи, че смисловите части в един текст обвързват комуникативната и езиковата структура на текста. Това съотнасяне на понятията като част към цяло позволява да се създаде алгоритъм от операции, чрез които се осъществяват анализът и създаването на текст:

АНАЛИЗ НА ТЕКСТ:

 1. Прочит на цялостгния текст.
 2. Разчленяване на текста на смислови части (микротекстове).
 3. Формулиране на микротемата във всяка смислова част.
 4. Формулиране на смисловото ядро във всяка смислова част.
 5. Съставяне на тематично-смислов план на смисловите части (микротесстовете) в текста.
 6. Формулиране на темата и смисловото ядро на цялостния текст.

Същите операции, но изпълнени в обратен ред, се следват при създаването на текст:

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ:

 1. Избор на темата и формулиране на смисловото ядро (тезата) на цялостния текст.
 2. Съставяне на тематичен план на смисловите ядра.
 3. Определяне на смисловото ядро на  всяка от смисловите части.
 4. Написване на цялостния текст.

Ще представя това съотнасяне между комуникативната, смисловата и езиковата структура на текста, като като използвам за пример изучавания в шести клас разказ от Йордан Йовков – „Серафим”:

Разделяне по смислови части:

Основни предмети

Ключови думи

Същинска информация

1. Серафим, Еню, палтото

Човек,идва,кафенето,работа,пари;

очи,вежди,усмихнат,лице

[Серафим] чудноват,нито селянин,нито гражданин; с повдигнати вежди, леко усмихнат,(лице) сухо,черно;мършав,дребен,слабичък,(очи) влажни,замъглени,светнаха;лека,маловажна работа,изкарал някоя пара,щеси купя палто;

[палтото]дълго,зимно,оръфано,разнищено,навред продупчено,навред кърпено,разноцветни кръпки

Тема и смислово ядро: Идването на Серафим в кръчмата на Еню. Портретно      описание на Серафим.

2.Серафим, Еню,

жената, Иван

Болест,болница,пари,болест

по добитъка,ще ми помогнеш, сиромашия

[жената] заприказва високо,вдъхна,душата ми се обърна,шепне,млъкна и заплака,хълца и вие като пребита,млада; [Иван]болен,лежи,седем месеца как не е похванал работа,заведи го в болница; [Еню]извика,изкрещя,сърдеше се

Тема и смислово ядро: Павлина идва при Еню да иска пари за лечението на болния си мъж. Еню я отпраща, без да ù помогне.

3.Еню,

Серафим

Вечерта,на гости,приготвя леглото

[Серафим]малко работеше,бавно пипаше,но не обичаше да стои празен;отказа да спи в кафенето,по средата на мегданя...взе да си приготвя легло;[Еню] остави(го)да прави каквото си ще,затвори кафенето и си отиде вкъщи; „Страх го е да не го оберат”

Тема и  смислово ядро: Серафим остава на гости при Еню, но отказва да спи в кафенето, а си постила на мегдана, Еню смята, че той се страхува да не го оберат.

4Серафим,

Еню,

Павлина,

палтото

Пари,дал,да излъже,да не ги върне,болницата; на онзи свят

[Серафим] ще ми ги върне,условието:когато Господ на нея, и тя на мене; усмихваше се, десет и повече години...откакто се кани да си купи палто,не беше твърде здрав,често даваше парите си някому;[Еню]как даваш пари на човек,когото не познаваш, (тя) може да те излъже;[палтото] хубаво си е то,оттогаз (на палтото му)взеха да се появяват кръпки,с него може да се представя пред Бога,на онзи свят...може да ми помогне,ново,златно,скъпоценно

Тема и смислово ядро: Серафим е дал пари на павлина, отказвайки се от нова палто. Палтото се превръща в символ на милосърдието и любовта към ближния.

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ЗАДАЧИТЕ за упражнение към този текст образуват една цялостна система, в която се преминава от анализа на текста през наблюдение на комуникативните избоари на автора към характеристиката на художествените персонажи и оттам – към извеждането, мотивирано на основата на текста, на авторовото послание. След това следват задачите, свързани със създаване на ученически текстове – сбит, подборен и трансформиращ преразказ върху посоченото художествено произведение.

 

ВРЪЗКАТА СБИТ, ПОДБОРЕН, ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

            Във всички, одобрени он МОМН, учебници  има досатъчно информация за сбит преразказ. В основни линии се казва, че за сбития преразказ са в сила общите изисквания за преразказ, но са посочени и някои специфични особености, като:

 • Достоверно, чрез смислово съкращаване се пресъздава основният сюжет на преразказвания тект. Това съкращаване не трябва да доведе до неразбираемост на сюжета или до несъответствие с него.
 • Извънсюжетните елементи ( например описанията от различен характер) не се възпроизвеждат, пропускат се освен с случаите, когато са значими  за развитието надействието.
 • Значително по-кратък е по обем от изходния текст.
 • Предназначен е за адресат, непознат с парвоизточника.
 • Словесният изказ е лаконичен; препоръчително е за се употребяват прости изречения или сложни изречения с по-опростена конструкция.
 • Основното глаголно време е сегашно, но е допустима употребата и на глаголни форми на –л, ако първоизточникът е фолклорен или митологичен.
 • Използвоно в първоизточника пряка реч се преобразува в непряка или в полупряка, но много пестеливо и в ограничен обем.

( Тези особености са предложени в учебника по литература за 6 клас на издателство АЗБУКИ -  ПРОСВЕТА с авторски колектив Виолета Петрова и венцислав Божинов )

Повече затруднения на учениците създава т.нар. подборен преразказ. Подборното преразказване е често срещано в различни комуникативни ситуации, когато е необходимо да се припомни определена гледна точка за познат на адресата текст. Употребява се и когато трябва да се представи интересна тема от първоизточника. Подборният преразказ илюстрира житейска или нравствена позиция при разгръщането на съответната тематична линия в текста. Когато в защита на лична теза се налага позоваване на авторитетен първоизточник, също се изпилзва подборен преразказ.

Подборният преразказ пресъздава частично изходния текст в определен смислов аспект, като възпроизвежда онези части от съдържанието, които са във връзка с проследяването на предварително набелязана тематична линия – развитие на мотив, взаимоотношевия между герои, смислов контекст и т.н.

Като всички видове преразкази и той се подчинява на общите изисквания за преразказ, но притежава и специфични особености, като:

·         Във връзка със задачата се възпроизвеждат само тези елементи от цялостния текст на първоизточника, които имат отношение с формулираната гледна точка.

·         Пресъздаването на извънсюжетните елементи е ограничено и е по преценка на преразказващия.

·         Съдържанието на подбраните фрагменти се преразказва достоверно, като е недопустимо да се добавят измислени елементи.

·         Неуместно е коментарното изразяване на лична позиция или добавянето на елементи с интерпретативен характер.

·         Подбраните фрагменти може да се пресъздават с техниките както на подробното, така и на сбитото преразказване.

·         Обемът на подборният преразказ е по-мълък от обема на първоизточника, тъй като представя част от цялото.

·         Повесвованието се води в сегашно време, но е допустима и употребата на глаголни форми на –л  при изходен фолклорен или митологичен текст.

·         Пряката реч от първоизточника се пропуска или се предава косвено – като непряка или полупряка реч.

( Предложените особености са от учебника по литература за 6 клас на издателство АЗБУКИ -  ПРОСВЕТА с авторски колектив Виолета Петрова и Венцислав Божинов )

            В следващите часове за писмени упражнения учениците ще имат задача да направят план за трансформиращ преразказ на приказката, като пренесат действието в своята съвременна действителност. Този вид преразказ е познат на учениците от 5 клас. Предварително им поставям задача да помислят върху следните въпроси:

 • Какви герои бихте въвели на мястото на Щастливия принц и на другарите му от Двореца на безгрижието?
 • С какво бихте заменили лястовичето?
 • Съществен ли е за днешния свят проблемът за житейските ценности у човека?

В заключение ще кажа, че е очевидна връзката между тези три вида преразказ – сбит, подборен и трансформиращ. Всяко едно, вече формирано умение, служи за следващ етап от работата. Ученикът ще се справя толкова по-дорбе с предизвикателството да пише, колкото по-съвършено е усвоил всички необходими техники за изграждане на тези видове текст. Затова са нужни достатъчен брой часове, защото е общоизвестен фактът, че писане се учи с  писане.

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
175. utupust
25.05.17
16:08
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
174. orsupeve
24.05.17
17:39
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
173. unvofisoleyaj
24.05.17
16:30
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor <a href="http://tadalafil-buy-5mg.com/">tadalafil-buy-5mg.com.ankor</a> http://20mgprednisone-order.com/
172. DamonDuddy
23.05.17
23:06
<a href=http://apotheke-online-24.com/>cialis 5mg rezeptfrei </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-fizzy>kamagra brausetabletten fГјr die frau </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/cialis-generic>cialis generika in polen kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/viagraoriginal ">viagra original 50 mg </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-jelly ">kamagra oral jelly kaufen per nachnahme </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/apcalis-jelly ">apcalis oral jelly kaufen </a>
171. ErasmoDib
16.05.17
17:27
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

<a href=http://socs.net.ru>УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ</a>


https://www.youtube.com/watch?v=8gvk0HCy1-8


<a href=http://socs.net.ru>ремонт сколов на лобовом стекле новороссийск
</a>
<a href=http://socs.net.ru>скол на лобовом стекле в какое гибдд обращаться
</a>
<a href=http://socs.net.ru>скол на лобовом стекле лаком для ногтей
</a>
<a href=http://socs.net.ru>заделать скол на лобовом стекле спб
</a>
<a href=http://socs.net.ru>заделать скол на лобовом стекле алматы
</a>
<a href=http://socs.net.ru>ремонт сколов на лобовом стекле нижний новгород
</a>
<a href=http://www.liveinternet.ru/users/waicoimicur1973/>скол на лобовом стекле ярославль
</a>
<a href=http://www.liveinternet.ru/users/waicoimicur1973/>ремонт сколов на лобовом стекле волгоград
</a>


<a href=http://socs.net.ru> <img>http://yours-story.ru/glassprofi2/image/4.jpg</img></a>
170. Donaldaboke
14.05.17
14:15
<a href=https://mobileapkworld.com/>new game apk legit </a>
<a href=" https://mobileapkworld.com/ ">download game android free apk </a>
169. Manueljen
12.05.17
18:26
Небывалый, нынешний сервис сообразно оказанию услуг электронной регистрации юридических лиц, ИП,
а также же внесение изменений в любой точке России


<a href=http://reg-online.com>регистрация ооо счет
</a>
<a href=https://reg-online.com/price.pdf>регистрация ооо директор
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ип онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо онлайн госуслуги
</a>
<a href=https://reg-online.com>подготовить документы для регистрации ооо онлайн бесплатно
</a>
<a href=https://reg-online.com>подать документы на регистрацию ооо онлайн
</a>
<a href=https://reg-online.com>документы для регистрации ооо онлайн
</a>


<a href=https://reg-online.com>внести изменения в фирму
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ип без визита
</a>
<a href=https://reg-online.com>быстрая регистрация ип
</a>
<a href=https://reg-online.com>регистрация ооо
</a>
<a href=https://reg-online.com>быстрая регистрация ип
</a>
<a href=https://reg-online.com>ликвидация ип
</a>
168. KevinRoB
11.05.17
03:19
<a href=http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Viagra-Professional>viagra professional online </a>
<a href=http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Cialis>cialis 5mg </a>
<a href=http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Tadapox>tadapox trusted </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Lasix ">side effects of lasix </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Prednisolone ">prednisolone dogs side effects </a>
<a href=" http://canadianpharmacynorecipe.com/categories/Bestsellers/Extra-Super-Viagra ">extra super viagra 200mg </a>
167. JeroImimi
09.05.17
14:21
Droga Kamagra Prezzo Del Cialis Viagra Une Heure Keflex Sunscreen How Can I Save Money On Viagra Precio Propecia Principio Activo <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Cialis 20mg Bestellen
166. Andrewcoilk
03.05.17
16:59
<a href=http://wherecanibuyviagraonline.info/>where can i buy viagra online</a>
<a href=" http://wherecanibuyviagraonline.info/ ">where can i buy viagra online</a>
165. ThomasBiz
27.04.17
20:59
<a href=http://kaufenfinpeciarezeptfreiindeutschland.com/>kaufen finpecia rezeptfrei deutschland </a>
<a href=" http://kaufenfinpeciarezeptfreiindeutschland.com/ ">finpecia bestellen deutschland </a>
164. KevinVex
27.04.17
20:38
<a href=http://kaufensuperp-forcerezeptfreiindeutschland.com/>kaufen super p-force rezeptfrei deutschland </a>
<a href=" http://kaufensuperp-forcerezeptfreiindeutschland.com/ ">super p force in apotheke kaufen </a>
163. Williamves
27.04.17
20:27
<a href=http://tadalissxonlinekaufenschnellelieferung.com/>kamagra tadalis sx 20 </a>
<a href=" http://tadalissxonlinekaufenschnellelieferung.com/ ">tadalis sx 20 reviews </a>
162. WalterCef
27.04.17
20:24
<a href=http://viagraprofessionalonlinekaufen.com/>generic viagra super active sildenafil 100mg </a>
<a href=" http://viagraprofessionalonlinekaufen.com/ ">viagra professional online kaufen </a>
161. DanielRex
27.04.17
20:13
<a href=http://levitrabilligkaufenrezeptfrei.com/>levitra billig kaufen rezeptfrei </a>
<a href=" http://levitrabilligkaufenrezeptfrei.com/ ">levitra 20mg gГјnstig </a>
160. Davidgrate
27.04.17
20:03
<a href=http://clomidkaufenohnerezept.com/>clomid kaufen ohne </a>
<a href=" http://clomidkaufenohnerezept.com/ ">clomid kaufen ohne rezept </a>
159. JimmieRAG
27.04.17
19:56
<a href=http://dapoxetinekaufenindeutschland.com/>priligy dapoxetine kaufen </a>
<a href=" http://dapoxetinekaufenindeutschland.com/ ">dapoxetine priligy kaufen rezeptfrei </a>
158. EdwardAlato
26.04.17
21:38
<a href=http://kamagraoraljellybilligurisikoloskaufen.com/>kamagra oral jelly 100mg </a>
<a href=" http://kamagraoraljellybilligurisikoloskaufen.com/ ">kamagra oral jelly erfahrung </a>
157. EdwinVup
26.04.17
21:34
<a href=http://priligykaufenohnerezeptindeutschland.com/>priligy kaufen ohne rezept deutschland </a>
<a href=" http://priligykaufenohnerezeptindeutschland.com/ ">priligy preis deutschland </a>
156. Williecor
26.04.17
21:11
<a href=http://furosemidkaufenohnerezept.com/>furosemid 40 kaufen ohne rezept </a>
<a href=" http://furosemidkaufenohnerezept.com/ ">furosemid kaufen ohne rezept </a>
155. MichaelTok
26.04.17
21:09
<a href=http://lasixohnerezeptkaufen.com/>lasix ohne </a>
<a href=" http://lasixohnerezeptkaufen.com/ ">lasix ohne rezept kaufen </a>
154. Rubencycle
26.04.17
20:11
<a href=http://cialissuperactiveauseuropakaufen.com/>cialis super active plus kaufen </a>
<a href=" http://cialissuperactiveauseuropakaufen.com/ ">cialis super active plus canada </a>
153. Mariowrata
26.04.17
20:07
<a href=http://kamagrakaufenindeutschland.com/>gГјnstig kamagra kaufen forum </a>
<a href=" http://kamagrakaufenindeutschland.com/ ">kamagra gГјnstig bestellen per nachnahme </a>
152. WilliamSquiC
26.04.17
19:36
<a href=http://levitrakaufenohnerezeptindeutschland.com/>levitra bestellen paypal </a>
<a href=" http://levitrakaufenohnerezeptindeutschland.com/ ">levitra generika kaufen mit paypal </a>
151. Thomassot
26.04.17
19:32
<a href=http://vardenafilbilligkaufenrezeptfrei.com/>vardenafil ohne rezept kaufen </a>
<a href=" http://vardenafilbilligkaufenrezeptfrei.com/ ">vardenafil kaufen rezeptfrei </a>
150. Guestdring
25.04.17
00:49
guest test post
<a href="http://googlee.te/">bbcode</a>
<a href="http://googlee.te/">html</a>
http://googlee.te/ simple
149. Douglastex
22.04.17
20:18
<a href=http://acheteramoxicilline500enligne.com/>acheter amoxicilline acide clavulanique </a>
<a href=" http://acheteramoxicilline500enligne.com/ ">acheter amoxicilline </a>
148. Antoinevon
22.04.17
20:16
<a href=http://acheteramoxicillinepascherenfrance.com/>acheter amoxicilline en france </a>
<a href=" http://acheteramoxicillinepascherenfrance.com/ ">acheter amoxicilline pas cher en france </a>
147. Daviddom
22.04.17
20:11
<a href=http://acheteramoxicillinesansordonnance.com/>acheter amoxicilline en france </a>
<a href=" http://acheteramoxicillinesansordonnance.com/ ">acheter amoxicilline pas cher en france </a>
146. HerbertBeeta
22.04.17
20:00
<a href=http://acheterpropeciasansordonnance.com/>achat propecia sans ordonnance </a>
<a href=" http://acheterpropeciasansordonnance.com/ ">achat propecia belgique </a>
145. Josephasync
22.04.17
19:52
<a href=http://propeciaprixpharmacie.com/>propecia prix pharmacie </a>
<a href=" http://propeciaprixpharmacie.com/ ">propecia prix pharmacie </a>
144. PatrickWor
21.04.17
22:15
<a href=http://viagrakaufenaufrechnungohnerezept.com/>viagra kaufen per nachnahme </a>
<a href=" http://viagrakaufenaufrechnungohnerezept.com/ "> viagra kaufen per nachnahme bezahlen</a>
143. Danielflolo
21.04.17
22:14
<a href=http://cialisgenerikaindeutschlandkaufen.com/>cialis generika in deutschland kaufen </a>
<a href=" http://cialisgenerikaindeutschlandkaufen.com/ ">cialis generika in deutschland rezeptfrei kaufen </a>
142. Robertzix
21.04.17
22:08
<a href=http://sildenafilratiopharmkaufenohnerezept.com/>sildenafil ratiopharm 50 mg </a>
<a href=" http://sildenafilratiopharmkaufenohnerezept.com/ ">sildenafil ratiopharm 100 mg </a>
141. JamesPrate
21.04.17
22:07
<a href=http://tadalafilgenerikaindeutschlandkaufen.com/>tadalafil generika preise </a>
<a href=" http://tadalafilgenerikaindeutschlandkaufen.com/ ">cialis generika preiswert kaufen </a>
140. JimmyRacle
21.04.17
21:51
<a href=http://viagragenerikakaufenindeutschland.com/>viagra generika rezeptfrei auf rechnung </a>
<a href=" http://viagragenerikakaufenindeutschland.com/ ">viagra generika auf rechnung kaufen </a>
139. DonaldDah
21.04.17
21:23
<a href=http://cialisbilligkaufenohnerezept.com/>cialis kaufen ohne rezept schweiz </a>
<a href=" http://cialisbilligkaufenohnerezept.com/ ">cialis kaufen ohne rezept erfahrungen </a>
138. HaroldGal
21.04.17
21:04
<a href=http://sildenafil100mgrezeptfreikaufen.com/>sildenafil neuraxpharm 100 mg 24 stГјck </a>
<a href=" http://sildenafil100mgrezeptfreikaufen.com/ ">sildenafil 100mg 24 stГјck 1a pharma </a>
137. EstebanSpoiz
21.04.17
20:59
<a href=http://viagraohnerezeptapothekepernachnahme.com/>viagra online ohne rezept kaufen </a>
<a href=" http://viagraohnerezeptapothekepernachnahme.com/ ">viagra ersatz ohne rezept kaufen </a>
136. Anthonymix
21.04.17
20:52
<a href=http://cialis5mgohnerezeptbestellen.com/>cialis 5mg kaufen rezeptfrei </a>
<a href=" http://cialis5mgohnerezeptbestellen.com/ ">cialis 5mg kaufen billig </a>
135. Terrydah
21.04.17
20:38
<a href=http://viagrakaufen24stundenlieferung.com/>viagra kaufen ohne rezept </a>
<a href=" http://viagrakaufen24stundenlieferung.com/ ">viagra kaufen ohne rezept schweiz </a>
134. DonaldGep
19.04.17
13:07
<a href=http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/>levitra 10mg prix en pharmacie </a>
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/ ">levitra original prix en pharmacie </a>
133. DonaldGep
19.04.17
09:51
<a href=http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/>levitra 10mg prix en pharmacie </a>
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/ ">levitra original prix en pharmacie </a>
132. Dustinpiell
16.04.17
13:46
<a href=http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/>levitra 20mg prix en pharmacie maroc </a>
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/ ">vardenafil prix en pharmacie a caen </a>
131. JamesGep
16.04.17
13:21
<a href=http://acheterzithromaxsurinternetenfrance.club/>acheter zithromax sur internet en france </a>
<a href=" http://acheterzithromaxsurinternetenfrance.club/ ">acheter zithromax sans ordonnance </a>
130. BryanDypok
16.04.17
11:21
<a href=http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.us/>how to get viagra without - how to get viagra without: </a>
<a href=" http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.us/ ">how to get viagra without a doctor in canada </a>
129. VincentAccep
15.04.17
21:16
<a href=http://achatventolinesansordonnance.com/>acheter une ventoline sans ordonnance </a>
<a href=" http://achatventolinesansordonnance.com/ ">peut on acheter ventoline sans ordonnance </a>
128. JamesUttew
15.04.17
18:28
<a href=http://acheterventolinespraysansordonnance.com/>acheter ventoline en ligne </a>
<a href=" http://acheterventolinespraysansordonnance.com/ ">acheter ventoline sans ordonnance </a>
127. Timothywed
15.04.17
17:18
<a href=http://acheterclomid100mgsurinternetpascher.com/>acheter clomid 100mg sur internet pas cher </a>
<a href=" http://acheterclomid100mgsurinternetpascher.com/ ">achat clomid 100mg </a>
126. Jamesirred
15.04.17
11:09
<a href=http://amoxicillineprixpharmacie.com/>amoxicilline prix </a>
<a href=" http://amoxicillineprixpharmacie.com/ ">amoxicilline prix france </a>
125. Marvincaf
15.04.17
11:06
<a href=http://achatamoxicillinebiogaran1g.com/>acheter amoxicilline 1g </a>
<a href=" http://achatamoxicillinebiogaran1g.com/ ">amoxicilline 1g achat en ligne </a>
124. AnthonyTef
15.04.17
11:02
<a href=http://acheterfinasteridesansordonnance.com/>acheter finasteride sans ordonnance </a>
<a href=" http://acheterfinasteridesansordonnance.com/ ">acheter finasteride en france </a>
123. JosephAnicy
15.04.17
09:18
<a href=http://achatpropeciaparcartebancaire.com/>achat propecia partners </a>
<a href=" http://achatpropeciaparcartebancaire.com/ ">achat propecia parts </a>
122. GustavoEphex
14.04.17
20:18
<a href=http://acheterpropeciasurinternet.com/>acheter propecia sur internet </a>
<a href=" http://acheterpropeciasurinternet.com/ ">acheter propecia sur internet </a>
121. Bryansek
14.04.17
20:14
<a href=http://xn--acheterpropeciagnrique-q8bb.com/>acheter propecia gГ©nГ©rique </a>
<a href=" http://xn--acheterpropeciagnrique-q8bb.com/ ">acheter propecia generique </a>
120. LeonardZob
14.04.17
20:08
<a href=http://acheterprednisone20mgenligne.com/>acheter prednisone en ligne </a>
<a href=" http://acheterprednisone20mgenligne.com/ ">acheter prednisone 20 mg </a>
119. DonaldPopay
14.04.17
20:04
<a href=http://achattadalafil10mgprix.com/>achat cialis 10 mg </a>
<a href=" http://achattadalafil10mgprix.com/ ">achat cialis 10mg en france </a>
118. LeonardGuabs
14.04.17
20:01
<a href=http://achattadalafilenfranceenpharmacie.com/>acheter cialis en france </a>
<a href=" http://achattadalafilenfranceenpharmacie.com/ ">achat cialis en ligne france </a>
117. JamesCobre
14.04.17
16:24
<a href=http://achetertadalafilsansordonnance.com/>acheter tadalafil sans ordonnance </a>
<a href=" http://achetertadalafilsansordonnance.com/ ">acheter cialis sans danger </a>
116. Andrewnap
14.04.17
08:05
<a href=http://achetertadalafil20mgpascher.com/>acheter cialis 20mg en ligne en france </a>
<a href=" http://achetertadalafil20mgpascher.com/ ">acheter tadalafil 20mg </a>
115. HectorMib
14.04.17
07:47
<a href=http://tadalafil20mgpaschereninde.com/>cialis 20mg pas cher paris </a>
<a href=" http://tadalafil20mgpaschereninde.com/ ">cialis 20mg moins cher </a>
114. WillieEcork
13.04.17
23:35
Здесь Вы найдете самые лучшие HD фильмы и кино с высоким рейтингом и сможете смотреть онлайн бесплатно. Самые крутые и рейтинговые ClubFilm.ru
113. Keithrah
13.04.17
18:58
<a href=http://achatcialis5mgenligne.com/>achat cialis 5mg </a>
<a href=" http://achatcialis5mgenligne.com/ ">acheter cialis 5mg prix </a>
112. OdellVunty
13.04.17
18:51
<a href=http://achatcialisenfrancelivraisonrapide.com>acheter cialis en france sans ordonnance </a>
<a href=" http://achatcialisenfrancelivraisonrapide.com ">achat cialis en france </a>
111. Ralpheverm
13.04.17
18:48
<a href=http://achetercialissansordonnanceenpharmacie.com/>vente cialis sans ordonnance </a>
<a href=" http://achetercialissansordonnanceenpharmacie.com/ ">acheter cialis sans ordonnance </a>
110. Bobbytwict
13.04.17
18:45
<a href=http://achetercialis20mgenligne.com/>cialis 20mg vente </a>
<a href=" http://achetercialis20mgenligne.com/ ">cialis 20mg vente en ligne </a>
109. GarrettSnony
13.04.17
14:50
<a href=http://cialissansordonnanceenfrance.com/>cialis sans ordonnance paris </a>
<a href=" http://cialissansordonnanceenfrance.com/ ">cialis sans ordonnance pharmacie paris </a>
108. Williamdaymn
13.04.17
12:24
<a href=http://xn--cialisgnriquepascher-h2bb.com/>cialis generique pas cher </a>
<a href=" http://xn--cialisgnriquepascher-h2bb.com/ ">cialis gГ©nГ©rique pas cher </a>
107. Harrygaups
13.04.17
12:03
<a href=http://cialis20mgprixenpharmacierx.com/>tadalafil 20mg prix </a>
<a href=" http://cialis20mgprixenpharmacierx.com/ ">cialis 20mg prix en pharmacie </a>
106. Michaelnar
13.04.17
11:47
<a href=http://cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/>cialis 10mg cpr4 prix en pharmacie </a>
<a href=" http://cialis10mgprixenpharmacieenligne.com/ ">cialis 10mg prix en pharmacie en ligne </a>
105. Claudefem
12.04.17
21:01
<a href=http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/>viagra pfizer gГ©nГ©rique prix </a>
<a href=" http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/ ">viagra gГ©nГ©rique prix en pharmacie </a>
104. Robertkange
12.04.17
20:55
<a href=http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/>viagra sans ordonnance suisse </a>
<a href=" http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnance paris </a>
103. RichardCralt
12.04.17
20:50
<a href=http://viagrapascherlivraisonrapide.com/>viagra moins cher </a>
<a href=" http://viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra pas cher </a>
102. Leonardtaurn
12.04.17
20:44
<a href=http://viagraenventelibreenfrance.com/>viagra en vente libre au maroc </a>
<a href=" http://viagraenventelibreenfrance.com/ ">viagra en vente libre aux usa </a>
101. Michaelfuede
12.04.17
20:39
<a href=http://sildenafilpfizer50mgprix.com/>sildenafil pfizer preisvergleich </a>
<a href=" http://sildenafilpfizer50mgprix.com/ ">sildenafil pfizer 100mg preis </a>
100. DavidUnari
12.04.17
17:05
<a href=http://sildenafilpascherenfrance.com/>sildenafil pas cher en france </a>
<a href=" http://sildenafilpascherenfrance.com/ ">viagra pas cher en france </a>
99. EdwardPeK
12.04.17
16:56
<a href=http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/>sildenafil 100mg prix belgique </a>
<a href=" http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/ ">sildenafil biogaran 100 mg prix </a>
98. Juniortox
12.04.17
16:51
<a href=http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/>acheter viagra livraison point relais </a>
<a href=" http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/ ">acheter viagra en ligne livraison 24h </a>
97. AlvinHasty
12.04.17
16:46
<a href=http://achetersildenafilenligne.com/>acheter sildenafil pfizer 100 mg </a>
<a href=" http://achetersildenafilenligne.com/ ">acheter sildenafil sandoz</a>
96. uqwefaluyaxa
01.04.17
00:21
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
95. nekamkuh
31.03.17
23:58
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
94. ArturoFence
31.03.17
19:53
Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

<a href=http://wbt.link/8kluF>УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ</a>

<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле пойдет ли трещина
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле ремонт цена москва
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле авто
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле техосмотр 2015 рб
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле что делать стоимость
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>скол на лобовом стекле техосмотр 2015
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>ремонт сколов на лобовом стекле тольятти
</a>
<a href=http://wbt.link/8kluF>ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
</a>


<a href=http://wbt.link/8kluF> <img>http://yours-story.ru/glassprofi2/image/4.jpg</img></a>
93. sakitono
31.03.17
08:59
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
92. uzatirocuw
30.03.17
18:59
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
91. ocoepulofr
30.03.17
18:40
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
90. Terryanism
30.03.17
14:19
<a href=http://adultdatingbrisbane.com/>Free Brisbane Sex Personals
</a>
<a href=http://datingice.com/>Dating Relationship Love
</a>
<a href=http://rhdating.com/>Free Local Personals
</a>
<a href=http://sexdatingdelight.com/>International delight creamers in singles women
</a>
http://adultdatingbrisbane.com/
http://datingice.com/
http://rhdating.com/
http://sexdatingdelight.com/
89. ThomasOptip
30.03.17
12:01
Najlepsze oferty w sieci: <a href=http://partyautobus.pl/bricomarche-gazetka>http://partyautobus.pl</a>
88. aluragenaifu
30.03.17
03:51
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
87. eumonug
30.03.17
03:33
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
86. ufuveqetubizu
30.03.17
02:46
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
85. ecvedadefep
30.03.17
02:41
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
84. ehiqojira
30.03.17
02:40
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
83. iuliwrmif
30.03.17
02:27
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
82. auscaxer
30.03.17
02:22
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
81. opeodemofoj
30.03.17
02:20
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
80. aixoborojqiot
30.03.17
02:01
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
79. eresaas
30.03.17
02:01
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
78. uximiwe
30.03.17
01:52
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
77. epuqasiw
30.03.17
01:46
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
76. ucuxzihem
30.03.17
01:43
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor <a href="http://salbutamol-ventolin-buy.net/">salbutamol-ventolin-buy.net.ankor</a> http://online-viagracanada.net/
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.146