Публикации / Видове преразказ, изучавани и упражнявани в 6 клас

Видове преразказ, изучавани и упражнявани в 6 клас
30.06.11 15:10

Автор:Галя Янева
За всички, които се интересуват!

Видове преразказ, изучавани и упражнявани  в 6 клас

( Подробен, сбит, подборен и трансформиращ преразказ )

Галя  Янева

СОУ”Димитър Матевски”, гр. Пловдив

e-mail: galyayaneva@abv.bg

 

ПРЕРАЗКАЗЪТ КАТО ВИД „ХУДОЖЕСТВЕН” ТЕКСТ

Ако изхождаме от теорията, че всеки текст живее свой собствен живот, би било трудно да го поставим в каквито и да било граници - външно или вътрешно пространствени - или да предложим такива, в които да съществува. Текстът е ничия територия, той не се задържа нито сред уличния блясък, нито сред домашния уют. Текстът престава да бъде територия дори на собствения си автор, след като бъде създаден, защото оттук нататък той започва самостоятелния си път, пресичан винаги от нов читател. Авторът го притежава за кратко, докато го дари със своите мисли и идеи. Сетне творението му става притежание на читателя и с всеки нов прочит се ражда отново с нови багри, ненарисувани досега, пременен с нови лица, с нови значения и обогатен с нови смисли, неназовани още.

Същото се отнася и за преразказа. Преразказващият се потапя в думите, чете между редовете, за да намери най-верния смисъл, най-точния израз, но - за себе си. Неизбежно е да не го обогати с нещо от себе си или пък дори да „ограби” текста. Неизбежно е да не претопи творбата през собственото си разбиране, през собствената си душевност.  Преразказването е може би най-бавното и вдълбочено четене.

 В този смисъл за мен преразказващият е винаги и „съавтор”. И следователно на него е отредена същата участ като на автора - да притежава текста, но за кратко, докато не бъде на другиго.  Никога текстът няма да се задържи на едно място дълго, той винаги търси нови хоризонти, в които да се прероди, винаги търси нови територии, които да завземе и владее, които да обогати и те да обогатят него. И този кръговрат е вечен. Ето защо и всеки текст е вечен в преображенията си, в трансформациите си. Вечно обновяващото се не умира – такава е и съдбата на преразказа – като че ли вечен в годините, и в учебниците, за всички поколения.

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ВИДОВЕТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ,  ИЗУЧАВАНИ В 5 И 6 КЛАС

При изучаването и упражняването на видовете преразказ в 6 клас е нужно да се знае, че един вид текст води към друг вид текст , той води до нов и така до различните видове ученически текст, които, когато се овладеят в различните образователни степени, ученикът „излиза” от училище „подготвен за живота”. Видовете текст, изучавани в 6 клас, са: текст, създаден въз основа на друг текст – това са резюме и преразказ с техните разновидности, и текст съчинение – пак с различните видове съчинения.

            В случая конкретно се интересуваме от видовете преразказ, изучавани в 6 клас. Защо това предизвиква интерес? Отговорът е свързан със системата от ученически писмени упражнения , изучавани в предходните класове. От начална образователна степен учениците са се научили да пишат подробен преразказ. В пети клас се учат да пишат трансформиращ преразказ, а в шести клас трябва да могат да пишат сбит и подборен преразказ. Важно е за учениците да се научат да разказват накратко, да отсяват важните моменти от маловажните подробности. Те трябва да умеят да  преразказват и сбито не само уроците си, а и всякакви текстове, да разказват накратко книги и филми, както и случки от живота. Също така учениците трябва да се научат да отсяват съществената информация, да подбират важното, ключовото по смисъла на урочната статия и изобщо в научен текст. Това мобилизира наблюдателността и логиката на ученика. Понякога е трудно човек да формулира мислите си добре устно, а още по-трудно е да го направи писмено. Затова е необходимо учениците да се упражняват в писане на такива текстове, които изискват внимателно  слушане, добра памет и логично мислене , умение за подбор на важно и отделянето му от несъщественото, маловажното. Така, изучавайки различни видове преразказ в съответните класове, ученикът поставя основа, върху която надгражда знания, като разширява и усъвършенства параметрите на възможностите си за писмена изява. Младите хора трябва да ценят фактите и да умеят да боравят с тях.

            Тези съчинения са много важни за учениците. Те развиват речевите им умения и езиковата им култура, а освен това ги карат да се замислят над живота си, над света около себе си, над отношенията си с другите.

            В предходната статия направих паралел между подробен и трансформиращ преразказ, като посочих важността на вече ученото и познатото за научаването на новото – трансформиращия преразказ. Тук акцентът ще падне на това, което надгражда знанията за видовете преразказ като теория и практика, с научаването на новото – то е свързано със сбития и подборния преразказ, които също са от изключително важно значение при писането на преразказ на художесвен текст с поставена дидактическа задача, т.е. на т.нар. трансформиращ преразказ.

            СИСТЕМА ОТ ПОНЯТИЯ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ - 5 И 6 КЛАС, КОИТО В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ СЕ УСВОЯВАТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ И СЕ ПРИЛАГАТ НА ПРАКТИКА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕРАЗКАЗИ      

А. Комуникативна структура на текста

В. Смислова структура на текста

В. Езикова структура на текста

 

Г. Езикът като код

 

 

 

 

 

Смислова част

 

 

 Граматическа и лексикална съчетаемост според граматическото и лексикалното значение

Предмет на общуването

Основен предмет в текста

Номинативна верига от думи и съчетания, означаващи един и същи предмет

Самостойни думи с граматически признаци на съществителни имена ( и наречия) във всички места за части на изречението(освен мястото на сказуемото и сказуемното определение) или значещи празни места

Тема на общуването

Тема на текста

Думи и съчетания от едно тематично поле

Назоваващи самостойни думи във всички места

Съществена информация за предмета по темата

Смислово ядро

Думи и съчетания, обединени в групи по значение

Назоваващи самостойни думи във всички места

Цялостност на текста

Цялостност на текста

Свързаност на текста

Лексикална и синтактична синонимия

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативни избори

Комуникативната структура на текста е обвързана, както сочи и самото понятие комуникативна , с проблема за общуването в текста. Затова комуникативната структура е представена чрез понятията предмет на общуването, тема на текста и информация за предмета на общуването. Текстът се разглежда с оглед на неговата функция в речевото общуване – размяната на информация.

            Смисловата структура на текста в учебника за 6 клас се изяснява чрез понятието текстова ситуация.  Съотнасянето на комуникативното структура на текста със смисловата му структура позволява предметът, темата и информацията за предмета, в който и да е текст, да се конкретизират чрез текстовите ситуации, които формират смисъла на текста.

            С понятието текстова ситуация  се работи в шести клас, а по-късно продължава да се работи и в седми клас. В шести клас текстовата ситуация се разглежда преди всичко на равнище изречение, а по-късно в седми клас се представя до голяма степен като конструиращ елемент на текста. Дотук съдържанието на понятието текстова ситуация се извежда за учениците по следния начин:

ТЕКСТОВА СИТУАЦИЯ:

      Участник —————————————————————————— Събитие

                                                                                                                                    

     признаци на участника                                                    обстоятелства на събитието

 

            Понятието смислова част е основополагащо, защото чрез отделните смислови части се изгражда смисълът на текста ( блок Б. От общата схема). Чрез тях се конкретизира комуникативната структура  на един текст (блок А. от общата схема). Смисловите части предопределят и езиковата култура на текста ( блок В. На общата схема).

            По този начин може да се обобщи, че смисловите части в един текст обвързват комуникативната и езиковата структура на текста. Това съотнасяне на понятията като част към цяло позволява да се създаде алгоритъм от операции, чрез които се осъществяват анализът и създаването на текст:

АНАЛИЗ НА ТЕКСТ:

 1. Прочит на цялостгния текст.
 2. Разчленяване на текста на смислови части (микротекстове).
 3. Формулиране на микротемата във всяка смислова част.
 4. Формулиране на смисловото ядро във всяка смислова част.
 5. Съставяне на тематично-смислов план на смисловите части (микротесстовете) в текста.
 6. Формулиране на темата и смисловото ядро на цялостния текст.

Същите операции, но изпълнени в обратен ред, се следват при създаването на текст:

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТ:

 1. Избор на темата и формулиране на смисловото ядро (тезата) на цялостния текст.
 2. Съставяне на тематичен план на смисловите ядра.
 3. Определяне на смисловото ядро на  всяка от смисловите части.
 4. Написване на цялостния текст.

Ще представя това съотнасяне между комуникативната, смисловата и езиковата структура на текста, като като използвам за пример изучавания в шести клас разказ от Йордан Йовков – „Серафим”:

Разделяне по смислови части:

Основни предмети

Ключови думи

Същинска информация

1. Серафим, Еню, палтото

Човек,идва,кафенето,работа,пари;

очи,вежди,усмихнат,лице

[Серафим] чудноват,нито селянин,нито гражданин; с повдигнати вежди, леко усмихнат,(лице) сухо,черно;мършав,дребен,слабичък,(очи) влажни,замъглени,светнаха;лека,маловажна работа,изкарал някоя пара,щеси купя палто;

[палтото]дълго,зимно,оръфано,разнищено,навред продупчено,навред кърпено,разноцветни кръпки

Тема и смислово ядро: Идването на Серафим в кръчмата на Еню. Портретно      описание на Серафим.

2.Серафим, Еню,

жената, Иван

Болест,болница,пари,болест

по добитъка,ще ми помогнеш, сиромашия

[жената] заприказва високо,вдъхна,душата ми се обърна,шепне,млъкна и заплака,хълца и вие като пребита,млада; [Иван]болен,лежи,седем месеца как не е похванал работа,заведи го в болница; [Еню]извика,изкрещя,сърдеше се

Тема и смислово ядро: Павлина идва при Еню да иска пари за лечението на болния си мъж. Еню я отпраща, без да ù помогне.

3.Еню,

Серафим

Вечерта,на гости,приготвя леглото

[Серафим]малко работеше,бавно пипаше,но не обичаше да стои празен;отказа да спи в кафенето,по средата на мегданя...взе да си приготвя легло;[Еню] остави(го)да прави каквото си ще,затвори кафенето и си отиде вкъщи; „Страх го е да не го оберат”

Тема и  смислово ядро: Серафим остава на гости при Еню, но отказва да спи в кафенето, а си постила на мегдана, Еню смята, че той се страхува да не го оберат.

4Серафим,

Еню,

Павлина,

палтото

Пари,дал,да излъже,да не ги върне,болницата; на онзи свят

[Серафим] ще ми ги върне,условието:когато Господ на нея, и тя на мене; усмихваше се, десет и повече години...откакто се кани да си купи палто,не беше твърде здрав,често даваше парите си някому;[Еню]как даваш пари на човек,когото не познаваш, (тя) може да те излъже;[палтото] хубаво си е то,оттогаз (на палтото му)взеха да се появяват кръпки,с него може да се представя пред Бога,на онзи свят...може да ми помогне,ново,златно,скъпоценно

Тема и смислово ядро: Серафим е дал пари на павлина, отказвайки се от нова палто. Палтото се превръща в символ на милосърдието и любовта към ближния.

МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ЗАДАЧИТЕ за упражнение към този текст образуват една цялостна система, в която се преминава от анализа на текста през наблюдение на комуникативните избоари на автора към характеристиката на художествените персонажи и оттам – към извеждането, мотивирано на основата на текста, на авторовото послание. След това следват задачите, свързани със създаване на ученически текстове – сбит, подборен и трансформиращ преразказ върху посоченото художествено произведение.

 

ВРЪЗКАТА СБИТ, ПОДБОРЕН, ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

            Във всички, одобрени он МОМН, учебници  има досатъчно информация за сбит преразказ. В основни линии се казва, че за сбития преразказ са в сила общите изисквания за преразказ, но са посочени и някои специфични особености, като:

 • Достоверно, чрез смислово съкращаване се пресъздава основният сюжет на преразказвания тект. Това съкращаване не трябва да доведе до неразбираемост на сюжета или до несъответствие с него.
 • Извънсюжетните елементи ( например описанията от различен характер) не се възпроизвеждат, пропускат се освен с случаите, когато са значими  за развитието надействието.
 • Значително по-кратък е по обем от изходния текст.
 • Предназначен е за адресат, непознат с парвоизточника.
 • Словесният изказ е лаконичен; препоръчително е за се употребяват прости изречения или сложни изречения с по-опростена конструкция.
 • Основното глаголно време е сегашно, но е допустима употребата и на глаголни форми на –л, ако първоизточникът е фолклорен или митологичен.
 • Използвоно в първоизточника пряка реч се преобразува в непряка или в полупряка, но много пестеливо и в ограничен обем.

( Тези особености са предложени в учебника по литература за 6 клас на издателство АЗБУКИ -  ПРОСВЕТА с авторски колектив Виолета Петрова и венцислав Божинов )

Повече затруднения на учениците създава т.нар. подборен преразказ. Подборното преразказване е често срещано в различни комуникативни ситуации, когато е необходимо да се припомни определена гледна точка за познат на адресата текст. Употребява се и когато трябва да се представи интересна тема от първоизточника. Подборният преразказ илюстрира житейска или нравствена позиция при разгръщането на съответната тематична линия в текста. Когато в защита на лична теза се налага позоваване на авторитетен първоизточник, също се изпилзва подборен преразказ.

Подборният преразказ пресъздава частично изходния текст в определен смислов аспект, като възпроизвежда онези части от съдържанието, които са във връзка с проследяването на предварително набелязана тематична линия – развитие на мотив, взаимоотношевия между герои, смислов контекст и т.н.

Като всички видове преразкази и той се подчинява на общите изисквания за преразказ, но притежава и специфични особености, като:

·         Във връзка със задачата се възпроизвеждат само тези елементи от цялостния текст на първоизточника, които имат отношение с формулираната гледна точка.

·         Пресъздаването на извънсюжетните елементи е ограничено и е по преценка на преразказващия.

·         Съдържанието на подбраните фрагменти се преразказва достоверно, като е недопустимо да се добавят измислени елементи.

·         Неуместно е коментарното изразяване на лична позиция или добавянето на елементи с интерпретативен характер.

·         Подбраните фрагменти може да се пресъздават с техниките както на подробното, така и на сбитото преразказване.

·         Обемът на подборният преразказ е по-мълък от обема на първоизточника, тъй като представя част от цялото.

·         Повесвованието се води в сегашно време, но е допустима и употребата на глаголни форми на –л  при изходен фолклорен или митологичен текст.

·         Пряката реч от първоизточника се пропуска или се предава косвено – като непряка или полупряка реч.

( Предложените особености са от учебника по литература за 6 клас на издателство АЗБУКИ -  ПРОСВЕТА с авторски колектив Виолета Петрова и Венцислав Божинов )

            В следващите часове за писмени упражнения учениците ще имат задача да направят план за трансформиращ преразказ на приказката, като пренесат действието в своята съвременна действителност. Този вид преразказ е познат на учениците от 5 клас. Предварително им поставям задача да помислят върху следните въпроси:

 • Какви герои бихте въвели на мястото на Щастливия принц и на другарите му от Двореца на безгрижието?
 • С какво бихте заменили лястовичето?
 • Съществен ли е за днешния свят проблемът за житейските ценности у човека?

В заключение ще кажа, че е очевидна връзката между тези три вида преразказ – сбит, подборен и трансформиращ. Всяко едно, вече формирано умение, служи за следващ етап от работата. Ученикът ще се справя толкова по-дорбе с предизвикателството да пише, колкото по-съвършено е усвоил всички необходими техники за изграждане на тези видове текст. Затова са нужни достатъчен брой часове, защото е общоизвестен фактът, че писане се учи с  писане.

 

 

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 край 
506. EverettAttab
26.07.17
04:53
viagra generic mastercard precription
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra</a>
cheapest viagra prices without a prescription
505. Jamesker
26.07.17
04:46
comparing viagra and corals
<a href=http://buyviagraestonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
any medication make viagra less effective
504. StephenWaymn
26.07.17
03:33
generic viagra contains sildenafil citrate
<a href=http://buyviagraestonline.com/>http://buyviagraestonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
herbal viagra products
503. EverettAttab
26.07.17
02:55
comparison between vardenafil cialis and viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">online viagra</a>
all natura viagra
502. Jamesker
26.07.17
02:25
female viagra pulmonary hypertension
<a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a>
viagra falls southern rock
501. StephenWaymn
26.07.17
01:13
names for generic viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>webseite
</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a>
keyword viagra
500. EverettAttab
26.07.17
00:57
buy viagra online get prescription
<a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">online viagra</a>
citrate generic sildenafil viagra
499. Jamesker
26.07.17
00:06
female liquid viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a>
viagra starter
498. EverettAttab
25.07.17
23:57
amino acid viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">cocaine and viagra
</a>
bodybuilding pump with viagra
497. niraynAdall
25.07.17
22:49
<a href="http://payday1000loans3000online.com">bad credit loans </a>
http://payday1000loans3000online.com - personal loan
<a href="http://payday1000loans3000online.com">personal loans </a>

http://payday1000loans3000online.com/#opljo
http://payday1000loans3000online.com/#hlrbv
http://payday1000loans3000online.com/#rpejf

https://gears.simplytestable.com/http://payday1000loans3000online.com//36839/progress/
http://w.cs.urnaweb.cz/infusions/shoutbox_panel/../../news.php
http://autoline24.eu/russian/usr-126/?vendor=reviews
http://www.hyxo.ru/?lang=ru&id=21600&lisa_alert=2
http://l.ypw.hk/
496. JasonWek
25.07.17
07:13
cheap us viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra prices united states
495. JasonWek
25.07.17
05:38
viagra next day shipment
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
wife hates viagra
494. JasonWek
25.07.17
04:09
medications that interfere with viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra melt aways
493. JasonWek
25.07.17
04:02
viagra cialis soft cheap
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>www
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
viagra supplies
492. JasonWek
25.07.17
02:55
how much time viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
trustworthy viagra
491. JasonWek
25.07.17
01:23
viagra 4-7 days
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>гѓ›гѓјгѓ гѓљгѓјг‚ё
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
plavix and viagra side effects
490. JasonWek
24.07.17
23:45
is generic viagra the real thing
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
viagra genric
489. JasonWek
24.07.17
22:02
viagra what to expect
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
uprima cialis viagra
488. JasonWek
24.07.17
22:02
viagra and blood pressure
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>videos pornos con viagra
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
wholesale .60 viagra
487. JasonWek
24.07.17
21:04
viagra rules
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
erectile disfunction viagra cialys pill
486. JasonWek
24.07.17
19:21
viagra in a drink
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
generic viagra 100mg pills erections
485. JasonWek
24.07.17
19:12
viagra infidelity studies
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
the affects of viagra
484. JasonWek
24.07.17
18:37
snopes viagra light switch
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra magnetic strip
483. eqbulupuk
24.07.17
16:54
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
482. JasonWek
24.07.17
16:45
viagra no rx
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
how to treat viagra side effects
481. eyitogo
24.07.17
16:41
http://20mg-cheapesttadalafil.com/ - 20mg-cheapesttadalafil.com.ankor <a href="http://20mg-cheapesttadalafil.com/">20mg-cheapesttadalafil.com.ankor</a> http://20mg-cheapesttadalafil.com/
480. JasonWek
24.07.17
16:35
online prescription viagra without
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
genuine viagra in thailand
479. JasonWek
24.07.17
16:04
viagra company info
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
generic viagra
478. JasonWek
24.07.17
15:55
poor mans viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
myocarditis viagra
477. JasonWek
24.07.17
15:08
drugs giant viagra pill cialis men
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">death rate viagra
</a>
equivalence dosage viagra vs cialis
476. JasonWek
24.07.17
14:19
viagra cheap forum
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
dosage viagra
475. JasonWek
24.07.17
14:11
viagra and cialis together
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>webseite
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
cialis levitra link pharmacies com viagra
474. JasonWek
24.07.17
13:57
natural viagra drug
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
female viagra virginia
473. JasonWek
24.07.17
13:29
attack heart viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">url
</a>
viagra nude
472. JasonWek
24.07.17
12:41
mccain avoids viagra cnn
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra photos
471. JasonWek
24.07.17
11:51
buy cheap generic viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra vs cilais
470. JasonWek
24.07.17
11:02
new york kamagra about viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
online viagra pharmacy
469. JasonWek
24.07.17
10:59
what color is the viagra pill
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
warning window buy viagra now
468. JasonWek
24.07.17
10:58
viagra en ligne
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
andros viagra
467. JasonWek
24.07.17
10:06
videos of viagra boners
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra blood pressure
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra and cardiomyopathy left ventricular
466. JasonWek
24.07.17
10:03
viagra generic us
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
precautions for viagra users
465. JasonWek
24.07.17
09:59
buy viagra next day cheap
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">superdrug viagra
</a>
viagra diarrhea
464. JasonWek
24.07.17
09:59
viagra in china
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
search viagra find edinburgh pages
463. JasonWek
24.07.17
09:08
boys viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra sex play prolonged
462. JasonWek
24.07.17
09:04
viagra not working
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra moa
461. JasonWek
24.07.17
09:00
how often can viagra be used
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
lakshmi snow white viagra girl
460. JasonWek
24.07.17
09:00
ciallis or viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>same drug as viagra
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
internet viagra reviews
459. JasonWek
24.07.17
08:11
generic viagra caverta sildenafil for
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>гѓ›гѓјгѓ гѓљгѓјг‚ё
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
printable free viagra certificate
458. JasonWek
24.07.17
08:02
is viagra from india real
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra handjobs
457. JasonWek
24.07.17
07:13
viagra dosage requirements
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>дё»йЎµ
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cfnm viagra test
</a>
face tingling after using viagra produts
456. JasonWek
24.07.17
07:08
viagra cheap india
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
buy cialis soft viagra india
455. JasonWek
24.07.17
07:04
what are the benifets of viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonWek</a>
dicks on viagra
454. JasonWek
24.07.17
07:04
viagra and cataracks
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonWek</a>
can viagra increase stamina
453. JasonWek
24.07.17
06:16
viagra insurance medben
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra tampa
452. JasonWek
24.07.17
06:10
viagra n prague
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">дё»йЎµ
</a>
viagra sales growth chart for 2011
451. JasonWek
24.07.17
06:07
viagra result photos
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
dapoxetine hydrochloride viagra
450. JasonWek
24.07.17
06:07
mail order viagra online
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonWek</a>
viagra online diagnosis
449. JasonWek
24.07.17
05:13
viagra and sperm count
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
keyword viagra prescription
448. JasonWek
24.07.17
05:10
viagra flomax
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra levitra cialis pharmacist prescription drug
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">website
</a>
viagra frm canada
447. JasonWek
24.07.17
05:09
use viagra while drunk
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
my first viagra
446. JasonWek
24.07.17
04:23
bob dole viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
cheapest generic viagra cialis pills
445. JasonWek
24.07.17
04:16
water melon rine viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
cialis viagra differenze
444. JasonWek
24.07.17
04:12
viagra and attacks heart
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
find viagra edinburgh sites pages
443. JasonWek
24.07.17
04:12
fake viagra at starship shops
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra marketing personalities
442. JasonWek
24.07.17
03:28
can you take alcohol with viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra us forums
441. JasonWek
24.07.17
03:19
online sales viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>emphysema viagra
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra or cilas
440. JasonWek
24.07.17
03:15
viagra edinburgh news search comment
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
lloyds pharmacy viagra
439. JasonWek
24.07.17
03:15
viagra and dosage
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
internet viagra source get approved online
438. JasonWek
24.07.17
02:23
viagra sid web
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
free viagra no credit card
437. JasonWek
24.07.17
02:20
side-effects viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
buy online viagra phentermine xanax
436. JasonWek
24.07.17
02:19
discounted viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
the real scoop on online viagra
435. JasonWek
24.07.17
01:24
generic viagra overnight deliver western union
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra erection no ejaculation
434. JasonWek
24.07.17
01:23
gnc viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra express
433. JasonWek
24.07.17
00:51
are viagra is good solution
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
easy buy viagra
432. JasonWek
24.07.17
00:32
honolulu viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonWek</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra canadian pharmacies
431. JasonWek
24.07.17
00:29
viagra lessen side effects
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
how to stop the viagra emails
430. JasonWek
24.07.17
00:28
viagra clearance
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
can man ejaculate while using viagra
429. JasonWek
24.07.17
00:05
viagra pill splitting
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
viagra and nitrates
428. JasonWek
23.07.17
23:36
does viagra make your penis larger
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
find search viagra free computer edinburgh
427. JasonWek
23.07.17
23:33
viagra canine perscription
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra last longer
426. JasonWek
23.07.17
23:32
cheap phizer viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
authentic viagra online
425. JasonWek
23.07.17
23:16
male sexual enhancing pills viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
is shellfish like viagra
424. JasonWek
23.07.17
22:41
viagra aneurysm
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
buying viagra in usa
423. JasonWek
23.07.17
22:37
herbal viagra doma
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
viagra tarket market
422. JasonWek
23.07.17
22:35
man on viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
commercial viagra
421. JasonWek
23.07.17
22:24
viagra uterine thickness
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
deleuze on viagra
420. JasonWek
23.07.17
21:40
most effective way to use viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonWek</a>
viagra boy
419. JasonWek
23.07.17
20:55
viagra miller
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra viagra edinburgh charles find pages
418. JasonWek
23.07.17
20:46
what's next when viagra doesnt work
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
attack heart viagra
417. JasonWek
23.07.17
20:45
buy viagra no prescription
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
express-scripts viagra
416. JasonWek
23.07.17
20:04
what other drug apart from viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
paypal pfizer viagra
415. JasonWek
23.07.17
19:51
tosh o viagra and gay porn
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
viagra lymphoma
414. JasonWek
23.07.17
19:50
viagra and philippines pharmacies
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra super
413. JasonWek
23.07.17
19:44
viagra paten
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
viagra free sites computer find href
412. JasonWek
23.07.17
19:17
viagra options
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online includes consultation
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">查看个人网站
</a>
buy viagra cheapest
411. JasonWek
23.07.17
18:57
theodore schenk counterfit viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a>
why are teens using viagra
410. JasonWek
23.07.17
18:56
order 50mg viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonWek</a>
posso usare il viagra per prova
409. JasonWek
23.07.17
18:51
viagra the latest developments
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
100mg viagra from canadian pharmacy
408. JasonWek
23.07.17
18:31
viagra free sites charles linskaill alerts
[url=http://buyviagraerxonline.com/]viagra cheap[/url]
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
20 minute viagra pill under
407. JasonWek
23.07.17
18:03
herbal alternative viagra to
[url=http://buyviagraerxonline.com/]http://buyviagraerxonline.com/[/url]
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
lisinopril viagra
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1255